(+45) 98 75 02 44 info@revisorhusethals.dk

Persondata

Ifølge persondataforordningen skal RevisorHuset Hals overholde kravene om hvordan personlige oplysninger behandles og opbevares.

Herunder fremgår politikker for RevisorHuset Hals (version 1.0):

RevisorHuset Hals persondatapolitik

Stam- og kontaktoplysninger
Adresse: Midtergade 17a, 9370 Hals
CVR: 31 88 51 91
E-mail: info@revisorhusethals.dk
Tel.: 98 75 02 44

Oplysningspligt til kunder

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Bjarke Kjær Registreret Revisionsanpartsselskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi        modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Bjarke Kjær – Telefon: 28920136 – Mail: bk@revisorhusethals.dk
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere regnskabs- og rådgivningsydelser til dig og din        virksomhed.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) er den indgåede kundeaftale, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b.

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den.

Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregisteret.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit).

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markeds-føring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe vide-regivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis hen-vende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke til-bage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et al-mindeligt anvendt format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned ef-ter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at RevisorHuset Hals behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven

Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

 • Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af                kundeforholdet.
 • Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsfor-                  bindelse eller en enkeltstående transaktion.
 • I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og          registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
 • Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter        hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.
 • Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden an-                  tages er involveret hvidvask eller terrorfinansiering.
 • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.
 • Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement          med kunden.
 • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.

Kontorets åbningstider

Åbningstider, 1. halvår
Mandag til torsdag: 08.00-15.30
Fredag: 08.00-14.00
Lørdag og søndag: Lukket

Åbningstider, 2. halvår
Mandag til torsdag: 08.00-15.30
Fredag: Lukket
Lørdag og søndag: Lukket